The Journal of Culture 2/2012

Autor: PhDr. Barbora Půtová, Ph.D., PhDr. Václav Soukup, CSc.

Předmětem studie je teoretická analýza paleolitických artefaktů označovaných jako pravěké venuše. Jedná se o fi gurky a rytiny zobrazující ženské tělo, které vznikaly v období mladého paleolitu. Tyto unikátní doklady lidské kreativity je možné sledovat v dlouhém časovém úseku v kontextu vývoje aurignacké, gravettské a magdalénské kultury. Paleolitické venuše je možné analyzovat a komparovat nejen z hlediska výtvarných stylových proměn, ale také jako svébytný sémiotický text a znakový systém umožňující hlouběji pochopit význam ženy v raných fázích vývoje lidské společnosti.

zip článek ke stažení

Autor: PhDr. Adéla Purschová, Ph.D.

Text představuje ekofeminismus jako soubor myšlenkových směrů vycházejících ze symbolického spojení mezi ženou a přírodou, mezi nadvládou mužů nad ženami a přírodou, mezi využíváním přírodního prostředí a podřízeností žen. Zaměřuje se na reflexi tohoto tématu v perspektivě kulturní a sociální antropologie, v rovině kulturně-symbolického přístupu a pokouší se nastínit možné budoucí směry výzkumu v této oblasti. Text se mimo jiné zabývá otázkou, zda je žádoucí řadit ekofeminismus mezi esencialistické směry a snaží se o nalezení teoretických a metodologických průsečíků s feministickými post-směry, které dekonstruují koncept univerzálních kategorií mužství a ženství.

zip článek ke stažení

Tvorba webu TripOn Digital | Mobilní aplikace PepiApp | LED panely DigiDay