The Journal of Culture 2/2012

Autor: PhDr. Julie Hubeňáková

Příspěvek se věnuje typicky ženským a typicky mužským rolím na Papuy-Nové Guineji. Odráží také terénní zkušenost autorky s lokální komunitou Yawan, jejíž obyvatelé se snaží žít podle tradičního a přirozeného způsobu života. Z tohoto důvodu je v příspěvku zmíněn i život městského typu, který se v pojetí tradičních rolí mužů a žen pozvolna mění.

zip článek ke stažení

Autor: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc.

V práci byly analyzovány metrické charakteristiky skeletů mužů  a žen pocházející z deseti různých populací Homo sapiens – od archaických forem až po pozdně neolitické populace. Zvláštní pozornost jsme věnovali rekonstrukci biologických charakteristik velikosti a tvaru těla, rekonstrukci výšky, hmotnosti, kosterního BMI a Rohrerova indexu. V tomto ohledu jsme se zaměřili na pohlavní rozdíly ve stavbě těla a jeho velikosti. U gravettské populace jsme pak hodnoty pro jedince, muže i ženy. Ukázalo se, že ženy jsou u gravettských populací výrazně menší a mnohem robustnější než muži, a to jak ve střední Evropě, tak i v mediterránu. Podrobnější analýza však ukázala, že některé z žen jsou sice malé, ale štíhlé, většina je však malých a velmi robustních. Nalezli jsme určitou souvislost mezi stavbou těla žen  v období gravettiénu a charakterem skulptur žen z tohoto období. Sošky jistě nevyjadřují pouze biologické charakteristiky žen v období gravettiénu, ale je zřejmé, že část žen byla robustních s nezanedbatelným množstvím podkožního tuku a část žen štíhlá. O tom vypovídá jak stavba koster, tak i základní charakteristiky sošek zobrazující „plnoštíhlé“ ženy. Zdá se tedy, že na formování charakteristik venuší v gravettiénu se výrazně podílelo nejen umělecké ztvárnění, ale i biologické a genderové charakteristiky žen, které byly zobrazovány. Existence „štíhlých“ žen by pak mohla naznačovat i dobrou „ekonomickou“ situaci gravettských populací.

zip článek ke stažení

Autor: PhDr. Marta Kolářová, Ph.D.

Text se zabývá vztahem genderu a války a konkrétně se zaměřuje na aktivní roli žen ve válce. Snaží se odpovědět na otázku, zda mohou ženy bojovat a proč jsou z válčení vyloučeny. Ptá se také, jestli válka a účast žen v armádě a boji přispívá k ženské emancipaci. Na několika klíčových případech z různých kultur a historických období ukazuje, že se ženy, ačkoli jsou z boje systematicky vylučovány, ve válce projevily jako schopné bojovnice. Na řadě případů zapojení žen v armádách a guerillových hnutích však zpochybňuje, že by válka byla pro ženy jednoznačně pozitivní a vedla k jejich emancipaci.

zip článek ke stažení

Autor: PhDr. Barbora Půtová, Ph.D.

Základní korpus textu představuje rozbor děl klíčových autorů tzv. romské problematiky u nás, přičemž dokládá, že jejich pojetí kultury je značně problematické, opomíjející konstitutivní složky obvyklého vymezení konceptu kultury tak, jak je obecně přijímán ve společenskovědním diskurzu. Bude doloženo, že podloží badatelských aktivit a veřejných prezentací těchto osob netvoří koncept kultury, resp., že tyto osoby se ve vztahu k obsahu standardní defi nice tohoto pojmu (v rozporu s vlastními deklaracemi) romskou kulturou spíše nezabývají a dávají v dané problematice přednost či (na úkor konceptu kultury) výrazně akcentují ideologie, které skutečné kulturní distinkce buď opomíjejí, nebo je dokonce potlačují. Jako náprava uvedeného neutěšeného stavu bude v závěru stati nabídnuto přijetí standardního sociálněvědního pojetí kultury nejlépe klasické antropologické provenience.

zip článek ke stažení

Autor: PhDr. Barbora Půtová, Ph.D.

Předmětem studie je analýza statusu a role ženy ve středověké kultuře. Studie se bude věnovat obrazu ženy jako kulturního konstruktu, jenž je výsledkem interpretací biblických textů a křesťanské exegeze. V centru kulturologické analýzy bude popis a interpretace tradičního křesťanského pojetí ženy, která je spoutaná sítí dobových náboženských předsudků a askribovaných typických vlastností. Zvláštní pozornost je věnována tomu, jak se v kategorii ženy ve středověké kultuře sémanticky propojují biologické a kulturní atributy a podporují maskulinní požadavek žádoucí ženské submisivnosti, podřízenosti a poslušnosti. Cílem studie je popsat obraz středověké ženy v kontextu mužských kolektivních očekávání, pravidel a snů, který se zrodil v období feudalismu, a v latentní formě je reprodukován až do současnosti.

zip článek ke stažení

Autor: doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D.

Předmětem studie je teoretická analýza vybraných kulturních jevů spjatých s tělesnými procesy, a to v souvislosti se vztahy mezi ženami a muži. Zvláštní pozornost je věnována menstruačním tabu, iniciačním rituálům a mužským kultům na Nové Guineji. Cílem studie je demonstrovat rozmanitost kulturních konstrukcí tělesnosti.

zip článek ke stažení

Autor: JUDr. Petr Frischmann

Olympijské hry jsou významnou sportovní, společenskou a kulturní událostí, která díky svému mimořádnému mediálnímu dosahu představuje též ojedinělou globální platformu diskurzu odrážejícího aktuální sociálně kulturní proměny společnosti s výrazným akcentem genderové problematiky. Letošní olympijské hry v Londýně tak představovaly jedinečný moment refl exe současného vývoje i prognózy budoucích trendů mnoha základních temat genderových studií.

zip článek ke stažení

Autor: PhDr. et Mgr. Marcela Zoufalá, Ph.D.

This paper deals with the position of Jewish women during divorce proceedings, which to this day are  tremendously disadvantageous to women in Israel. Feminist circles refer to the different circumstances  surrounding discrimination towards Israeli and other Western women: Israeli conditions primarily stem from  the application of the judicial code, whereas manifestations of gender inequality which prevail in other  democratic countries for the most part „only“ reflect the socially accepted norms. This paper is supplemented  by authentic samples of conversations with Israeli women.

zip článek ke stažení

Autor: PhDr. Markéta Poláková, Ph.D.

Předmětem studie je představení problematiky genderu jako výzkumného předmětu oboru kulturologie. Zvláštní pozornost je věnovaná paradigmatům kulturního a biologického determinismu a myšlence transformativního pojetí genderu jakožto směru, který zdůrazňuje biokulturní perspektivu. Prostor pro další studium otevírá také otázka směřování mužské a ženské role v 21. století a myšlenka genderové dekonstrukce. Do jaké míry se v dnešní západní společnosti uchovávají genderové stereotypy, které se po dlouhou dobu utvářely v daném kulturním prostředí a nakolik pojetí dnešních genderových rolí ovlivňuje čím dál tím více se zrychlující civilizační vývoj přinášející značné rozmanitosti forem identity a způsobů života? Cílem článku je nastínit další možnosti výzkumu genderové problematiky z perspektivy integrálního přístupu, který nabízí kulturologie.

zip článek ke stažení

Autor: Prof. Paul Sillitoe, Sc.D., F.B.A.

A discussion of housing arrangements in the Was valley of the Southern Highlands Province of Papua New Guinea opens up some intriguing questions about gender relations.  The construction of houses has further gender dimensions, which revolve around a sexual division of labour. The paper argues that Was valley attitudes to gender, as illustrated by such housing issues, challenge conventional views of male-female relations in the New Guinea Highlands, which are portrayed as unequal, even exploitative of women. It also argues that they challenge conventional views of the division of labour, both those coming from economics such as Adam Smith and Karl Marx and those originating in sociology with Émile Durkheim and Herbert Spencer. The esteem accorded to individual liberty and equality, which I think are central values in Wola social life, informs this investigation of sexual division of labour arrangements. It brings out the paradoxes evident in stateless political-economic orders, and invites interpretation of their transactional accommodation.

zip článek ke stažení

Tvorba webu TripOn Digital | Mobilní aplikace PepiApp | LED panely DigiDay