The Journal of Culture 1/2018

Autor: RNDr. Mgr. Miroslav Horák, Ph.D.

This paper focuses on glocal trends in ayahuasca utilization with reference to the Czech Republic. Specifically, current tendencies in glocalization of this traditional Amazonian medicine are described. Field work was carried out in the Czech Republic from November 1, 2015 to December 4, 2016. The paper contains classification of local rituals, characteristics of the organizers and their working styles. The research sample consists of 46 persons (23 women and 23 men) who at least once took part in some type of the ayahuasca ritual. Semi-structured interviews with an average length of 50 minutes were recorded with informants. These interviews were subsequently analyzed using the Grounded theory method. The results confirm that rituals are adapted according to the needs of the ayahuasca users. These users participate in the rituals not only because of healing, but also for curiosity/experiment, personality development and spiritual and religious reasons. Finally, some risks related to ayahuasca utilization in local conditions are discussed.

zip článek ke stažení

Autor: Mgr. Jasna Skotáková

Tato studie se zabývá analýzou slovanské mytologie na příkladu ukrajinské lidové tvorby. Je založená na konceptu intertextuality, která nám ukazuje, jak se jednotlivé mytologické intertextémy odráží na pozadí archetypální aluze rusalky/víly v ukrajinské mytologii. Texty čerpáme od současných ukrajinských folkloristů. Pracujeme také s primárními lidovými texty. Využíváme teorii Michała Głowińského o elementech dřívějších textů a jejich přenosu do systémů nových. K analýze jsme si vybrali vodní a lesní duchy, jež odpovídají archetypálnímu pojetí kolektivního nevědomí lidstva. Odkazujeme se tímto k ukrajinské intertextuální tradici Oleny Perelomové, která na odkazech archetypů v textu staví.

zip článek ke stažení

Autor: Mgr. Zdenka Mechurová, PhD.

Výskum šamanizmu má v maďarskej etnológii dlhodobú tradíciu. Pravdepodobne aj preto, že základom náboženstva starých Maďarov bol šamanizmus a tengrizmus. Predmetom štúdie je teoretická analýza a interpretácia vybraných diel maďarských etnológov, ktorí sa zaoberali výskumom šamanizmu v maďarskej alebo v iné kultúre. Sú to napríklad etnológovia Mihály Hoppál, Vilmos Diószegi a Géza Róheim, ktorých diela sú známe v širšou európskom kontexte. Štúdia má za cieľ nielen poskytnúť historický prehľad o činnosti maďarských etnológov od 19. stletí do súčasnosti, ale i upozorniť na prínos týchto vedcov k výskumu antropologicky relevantnej témy.

zip článek ke stažení

Autor: Mgr. Eva Vaníčková, MgA. Ondřej Bílek

Text je věnován antropologické rekonstrukci podoby významného paleoantropologického nálezu pohřbu ženy z období gravettienu z Dolních Věstonic. Specifické okolnosti uložení hrobu vedly již v roce 1949 jeho objevitele Bohuslava Klímu k interpretaci nálezu, jako hrobu šamanky. U nálezu byla provedena antropologická revize tvaru lebky, původně fragmentární. Při rekonstrukci podoby byl současně kriticky zhodnocen dopad zranění dolní čelisti, který žena utrpěla v mládí. Základní postupy práce vycházely z 3D metody rekonstrukce založené na predikčních pravidlech G. Lebedinské.

zip článek ke stažení

Autor: prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr.

Na základě memoárů Rasputinova sekretáře Árona Simanoviče jsou rekonstruovány některé „šamanské“ rysy osobnosti známého dvorského činitele pozdního carského Ruska Grigorije Jefimoviče Rasputina.

zip článek ke stažení

Autor: PhDr. Eva Ferrarová, Ph.D.

Studie předkládá úvod do problematiky Antropologie jídla/Anthropology of Food, subdisciplíny sociokulturní antropologie, která se zaměřuje na jídlo a stravování v kontextu kultury, společnosti a náboženství. Důraz je kladen na zásadní otázky z hlediska antropologické perspektivy: jídlo jako jazyk a součást identity člověka. Studie se zabývá i současnou situací, kdy vlivem globalizace člověk svou identitu v tomto směru ztrácí. Cílem studie je prokázat, že Anthropology of Food je důležitou vědní disciplínou, jejíž znalost vede k poznání a reflexi o tom, jak člověk prostřednictvím jídla pojímá a buduje z morálního hlediska vztah k vlastnímu tělu, k ostatním lidem, ke své kulturní historii, ke zvířatům a k životnímu prostředí.

zip článek ke stažení

Tvorba webu TripOn Digital | Mobilní aplikace PepiApp | LED panely DigiDay