Principy etické praxe při přípravě a vydávání odborného recenzovaného časopisu The Journal of Culture se opírají o dokumenty COPE (Committee on Publication Ethics), jimiž jsou COPE’s Best Practice Guidelines for Journal Editors, COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers a How to Handle Authorship Disputes: A Guide for New Researchers.

Autor musí deklarovat, že text zaslaný do redakce The Journal of Culture nebyl dosud publikován, ani není souběžně nabídnut jiné redakci k publikování. Tuto skutečnost autor stvrzuje v samostatném Prohlášení o původnosti textu adresovaném vedoucí redaktorce. Dodržování zásad Publikační etiky je odpovědností vedoucí redaktorky a podléhá kontrole redakční rady.

Recenzní řízení

Redakční rada časopisu nebo editor monotematického čísla The Journal of Culture na základě posouzení oborové přiměřenosti rozhoduje o tom, zdali bude text přijat k recenznímu řízení. Původní studie prochází recenzním řízením prostřednictvím dvou nezávislých a anonymních recenzentů, kteří neznají identitu autora posuzovaného textu (blind peer review). Recenzenti jsou kvalifikovanými odborníky na problematiku, kterou se text zabývá. Přihlíží se také k tomu, aby recenzenti byli z jiného pracoviště než z pracoviště autora textu. Posuzovatelé vyplňují do standardizovaného formuláře, zdali text doporučují k přijetí, přepracování nebo zamítnutí. Své rozhodnutí zdůvodňují v posudku, v němž je zapracováno doporučení k úpravám textu. Recenzní posudky jsou expertními vyjádřeními, na jejichž základě se vedoucí redaktorka, členové redakční rady nebo editor monotematického čísla rozhodují o publikování textu. O výsledku recenzního řízení je autor bezprostředně informován. U přepracované verze článku vedoucí redaktorka nejprve rozhodne, zdali je přepracování dostatečné. Pokud tato podmínka není splněna, text může vrátit k dopracování. Pokud jsou vypracované posudky protikladné, posuzuje text třetí recenzent. Zařazení textu do časopisu schvaluje společně vedoucí redaktorka, redakční rada a případně editor monotematického čísla. Jejich rozhodnutí může záviset na právních požadavcích týkajících se plagiátorství, porušení autorských práv nebo práva na ochranu osobnosti. Délka trvání recenzního řízení není stanovena. Zpravidla je však autor o výsledku informován nejpozději šest měsíců od potvrzení o přijetí textu do recenzního řízení. Redakce časopisu za zdržení způsobené recenzenty nenese odpovědnost. Vedoucí redaktorka a členové redakční rady jsou zavázáni nezveřejnit informace o přeložených textech dalším osobám. Jména autorů zůstávají anonymní do uzavření recenzního řízení.

Pravomoci a povinnosti redakční rady

 • odpovídá za obsah, odbornou kvalitu časopisu a ochranu Publikační etiky.
 • disponuje právem odmítnout nebo přijmout článek do recenzního řízení a v případě úspěšného recenzního řízení rozhodnout o jeho publikování.
 • předložené texty hodnotí výhradně na základě jejich intelektuálního přínosu bez ohledu na etnickou příslušnost, pohlaví, sexuální orientaci, věk, náboženské přesvědčení, občanství nebo politické postoje.
 • schvaluje recenzenty, které navrhuje vedoucí redaktorka, nebo předkládá vlastní návrhy na recenzenty.
 • nakládá se všemi informacemi, jež se vztahují k textům zaslaným do redakce, jako s důvěrnými.
 • navrhuje, schvaluje nebo zamítá kroky koncepčního a formálního vývoje časopisu.

Pravomoci a povinnosti vedoucí redaktorky

 • zajišťuje kontinuitu vydávání časopisu, komunikaci s autory a recenzenty a setkání redakční rady.
 • disponuje odpovědností a pravomocí odmítnout postoupit článek do recenzního řízení v případě, že oborově neodpovídá profilu časopisu nebo nesplňuje základní požadavky kladené na odborný text.
 • zajišťuje anonymitu autorů i recenzentů.
 • zajišťuje podporu autorům a recenzentům v případě technických potíží.

Pravomoci a povinnosti autora

 • předkládá k recenznímu řízení vlastní původní texty, které nebyly dosud nikde publikovány nebo podány do recenzního řízení v jiném časopise.
 • v některých případech je sekundární zveřejnění některých článků přijatelné, například překlady nebo čísla k životnímu jubileu významné osobnosti v oboru.
 • potvrzuje originálnost textu uzavřením Prohlášení o původnosti textu.
 • nese odpovědnost za uvedení autorství všech spoluautorů, kteří se podíleli na přípravě a vzniku textu.
 • řádně cituje použité zdroje v souladu s autorskými právy a etickými pravidly vědecké práce.
 • může uvést zdroje financování výzkumu a jména dalších lidí spolupracujících na výzkumu, kteří nejsou zároveň autory textu.
 • zavazuje se aktivně podílet na recenzním řízení a provést finální autorské korektury před tiskem.

Pravomoci a povinnosti recenzenta

 • zavazuje se k odevzdání posudku v dohodnuté lhůtě, v jiném případě neprodleně informují vedoucí redaktorku a odstupují z recenzního řízení.
 • nesmí hodnotit text, v jehož případě může vzniknout střet zájmů na základě konkurenčních nebo jiných vztahů s autorem textu.
 • nese odpovědnost za objektivní a nestrannou recenzi předkládaného textu.
 • hodnotí originalitu práce, kvalitu zdrojů, přínos textu a pregnantní formulaci závěrů.
 • upozorní na jakékoliv podobnosti nebo překrývání recenzovaného textu s jiným již publikovaným dílem.
 • upozorní na nekalé praktiky, porušení autorských práv nebo podezření z plagiátorství.
 • respektuje důvěrnou povahu recenzního řízení

Tvorba webu TripOn Digital | Mobilní aplikace PepiApp | LED panely DigiDay