Časopis vydává Ústav etnologie FF UK, kterému náleží veškerá práva vydavatele, včetně veškerých majetkových a autorských práv z vydávání časopisu plynoucích.

Časopis je vydáván s minimální zákonnou periodicitou dvě čísla ročně.

Časopis řídí redakční rada, za níž jedná vedoucí redaktorka.

K povinnostem členů redakční rady patří účastnit se setkání redakční rady, reagovat na výzvy vedoucí redaktorky, vytipovávat autory a příspěvky (i v rámci monotematického a editovaného čísla), podílet se na zhodnocení a recenzování příspěvků, zacházet s veškerými rukopisy jako s důvěrnými dokumenty, podílet se na dobrém renomé periodika, a dbát, aby nebylo poškozováno dobré renomé časopisu, vedoucí redaktorky a ostatních členů redakční rady. Členy redakční rady lze obměňovat po uplynutí dvou let na základě nedodržení povinností nebo v případě obtíží volbou ostatních členů rady.

K povinnostem výkonné redaktorky patří evidování časopisu v evidenci periodického tisku vedené Ministerstvem kultury ČR, správa webové stránky časopisu a postupné zařazení časopisu do renomovaných vědeckých citačních databází. Dále zodpovídá za přijímání studií a jejich předání k recenznímu řízení. Dodržuje zásady etiky a zachází s veškerými rukopisy jako s důvěrnými dokumenty. Výkonná redaktorka svolává redakční radu, obrací se na členy redakční rady s podněty, stížnostmi nebo problémy v existenci časopisu. Výkonná redaktorka a členové redakční rady si vzájemně a kontinuálně předávají informace. Z každého setkání redakční rady zajišťuje zápis, který je oficiálně rozeslán členům rady. Zabezpečuje organizační a administrativní činnost časopisu, evidenci posudků a odpovídá za reprezentaci časopisu.

Tvorba webu TripOn Digital | Mobilní aplikace PepiApp | LED panely DigiDay