POKYNY PRO AUTORY
Časopis The Journal of Culture otiskuje původní, dříve nepublikované výzkumné a teoretické studie, překlady a eseje. Obsahuje rozhovory, recenze publikací nebo zprávy o konferencích a významných událostech vědeckého charakteru. Těžiště časopisu leží v antropologické, etnologické a kulturně-historické problematice, ale jsou zde publikovány i texty z příbuzných disciplín a studie, které vznikly na pomezí různých vědních oborů. Redakce přijímá texty v českém, slovenském, anglickém, německém nebo francouzském jazyce. Každá studie musí být doplněna o abstrakt a klíčová slova v jazyce příspěvku a v druhém z publikačních jazyků časopisu, zpravidla v angličtině.

Rubriky a rozsah jednotlivých textů
Studie:
do 30 normostran (AJ abstrakt do 20 řádků, afiliace autora a kontaktní údaje)
Překlady: do 30 normostran (AJ abstrakt do 20 řádků, afiliace autora a kontaktní údaje)
Eseje: do 15 normostran (AJ abstrakt do 20 řádků, afiliace autora a kontaktní údaje)
Rozhovory: do 20 normostran (afiliace autora a kontaktní údaje)
Recenze: do 7 normostran (afiliace autora a kontaktní údaje)
Zprávy: do 7 normostran (afiliace autora a kontaktní údaje)

Publikační etika
Autor musí deklarovat, že text zaslaný k publikaci v The Journal of Culture nebyl dosud publikován, ani není k publikaci souběžně nabídnut jiné redakci k publikování. Tuto skutečnost autor stvrzuje v samostatném Prohlášení o původnosti textu adresovaném vedoucí redaktorce.

Recenzní řízení
Vedoucí redaktorka časopisu The Journal of Culture na základě doporučení některého z členů redakční rady rozhoduje o tom, zdali bude text přijat k recenznímu řízení. Originální studie prochází recenzním řízením prostřednictvím dvou nezávislých recenzentů, kteří neznají identitu autora posuzovaného textu. Recenzenti jsou z jiného pracoviště než z pracoviště autora textu. O výsledku recenzního řízení je autor bezprostředně informován. Délka trvání recenzního řízení není stanovena. Zpravidla je však autor o výsledku informován nejpozději šest měsíců od potvrzení o přijetí textu do recenzního řízení. Redakce si vyhrazuje právo nepublikovat text, ačkoliv může být výsledek recenzního řízení pozitivní. Zprávy a recenze posuzuje některý z členů redakční rady nebo redakčního kruhu.

Manuál pro autory
Redakce přijímá texty ve Wordu ve formátu DOC. Náležitosti studií a statí je název v jazyce textu a angličtině, jméno autora nebo autorů, abstrakt a klíčová slova v jazyce textu a angličtině, poznámky, literatura, afiliace a kontakt na autora. Autor nebo autoři musí použít písmo Times New Roman s velikostí písma 12. Autor nesmí použít žádné styly. Jediné povolené formátování je zvýrazněním písma tučně, kurzívou nebo podtržením. Autor může členit text na subkapitoly. Případný obrazový materiál zasílá autor zvlášť v rozlišení minimálně 300 dpi. Žádné obrázky, grafy a tabulky nesmí být vloženy přímo do hlavního dokumentu. Přesné umístění obrazového materiálu v textu autor označí zkratkou, například ((Obr. 1)) Soupis obrazového materiálu zašle autor ve zvláštním Wordovém souboru, v němž jsou popisky upraveny a seřazeny podle níže uvedeného vzoru:

Obr. 1
Detail totemového sloupu z roku 1909. © Barbora Půtová.

Obr. 2
Filmový plakát zvoucí obyvatele německého protektorátu Čechy a Morava do kin na produkci Absolonova filmu Tajemství Macochy v roce 1942. © Muzeum hlavního města Prahy.

Způsob citování
Autor cituje v souladu s normou APA přímo v textu pomocí odkazů v závorkách. Například jak poznamenal Petrusek (1999: 13), je nezbytné držet se citačního manuálu. Také Malinowski doložil (1989, 1993), že texty, jejichž autoři se nedrželi citačního manuálu, redakce vždy odmítla. To stejné konstatovali i další autoři (Boas, Hroch & Vrhel 2003; Kandert & Kostrhun 2004). Jak v této souvislosti uvedl Wittlich, „redakce nedělá žádné výjimky“ (Wittlich 2011: 14).

Seznam literatury
Seznam použitých pramenů se uvádí vždy na konci textu. Je řazen podle abecedy a obsahuje Seznam použitých pramenů se uvádí vždy na konci textu. Je řazen podle abecedy a obsahuje pouze prameny, na které je odkazováno přímo v textu. Při zpracování bibliografie se užívá citační norma APA s drobnými úpravami respektujícími specifika českého jazyka. Použití citační normy APA platí pro odkazy na literaturu umístěné v textu i pro seznam použité literatury.

Tvorba webu TripOn Digital | Mobilní aplikace PepiApp | LED panely DigiDay