Autor: doc. Václav Soukup, CSc., Mgr. Andrea Manová

Předmětem studie je teoretická analýza a interpretace zdrojů a důsledků krize osobní a kulturní identity v kontextu evropské migrační krize. Zvláštní pozornost je věnována vlivu exogenní kulturní změny a s nimi spjatým procesům akulturace, které představují významný faktor proměn identity jak přistěhovalců, tak hostitelské majoritní kultury. Studie upozorňuje na problémy, s nimiž se cizinci potýkají v průběhu své adaptace na nové sociokulturní prostředí, i na nepřipravenost přijímajících států z hlediska národnostní a migrační politiky, která je vůči přistěhovalcům uplatňována. Cílem této studie je hlubší zamyšlení nad probíhajícími migračními procesy prostřednictvím gnoseologických kategorií kultura, kulturní změna a transmigrace.

zip článek ke stažení